CILAT JANË SHËRBIMET TONA?

Të gjitha bizneset janë të detyruar të mbajnë shënime të sakta dhe të dhëna për qëllime tatimore dhe të TVSH-së. Gjithashtu, kontabiliteti i mirë mund të jetë shumë i dobishëm për drejtimin e një biznesi duke qenë se ai mund t’ju ndihmojë për të menaxhuar dhe kontrolluar rrjedhën e parasë , planin për rritjen e ardhshme , si dhe duke ju siguruar që llogaritë vjetore mund të plotësohen më në mënyrë efektive .

AMO3 ofron shërbime kontabiliteti që mund të jenë të përshtatura me kërkesat specifike të biznesit tuaj. Ne mund t’ju shpegojmë se çfarë të dhënash do të kërkohen dhe mund të diskutojnë se çfarë informacioni mund të keni nevojë për të siguruar që ju të keni një shërbim konatbiliteti që ju përshtatet .

Stafi ynë me përvojë mund t’ju çlirojë nga ajo që mund të jetë një detyrë shumë e vështirë dhe konsumon kohë, dhe në këmbim do ju lë të lirë kohën tuaj në mënyrë që ju mund të përqendroheni në rritjen dhe zhvillimin e biznesit tuaj.

Shërbime kontabiliteti Përgatitje e pasqyrave financiare

Mbajtja e llogarive

Mbajtje llogarie të shërbimeve të kontabilitetit me programin Alpha (rregjistrimi I faturave te blerjes, faturave te shitjes, veprimet e arkes, inventari, rregjistrimi i deklaratave bankare, kontabilizimet).
Mbyllje e bilancit. Përgatitje e pasqyrave financiare në përputhje me standardet kombetare te kontabilitetit, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga aksionarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare.

Shërbime fiskale Deklarimet Online

Deklarimet tatimore

AMO3 do të ndjekë për ju të gjitha proçedurat e plotësimit si edhe deklarimit të detyrimeve në lidhje me Libër Blerje , Libër Shitje, TVSH, Listpagesat, deklarimin dhe largimin e punonjësve të rinj, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, tatimin mbi fitimin etj.

Konsulencë financiare dhe fiskale Aplikime në e-Albania

Konsulenca të ndryshme

Informon dhe instrukton ndërmarjet dhe profesionistet ne lidhje me ceshtje te ndryshme qe lidhen me legjislacionin fiskal. Azhornon subjekte me ndyshimet ne kuadrin ligjor si edhe pergatit buletine informuese per klientet e saj. Ndihmon subjektet per gjetjen dhe zgjidhjen e problemeve te ndryshme te lidhura me TVSH si edhe taksa te tjera. Ne ndihmojnë klientët në shqyrtim, përgatitjen dhe paraqitjen e kthimit të taksave për biznesin dhe individët.
Gjithashtu AMO3 informon bizneset çfarë nevojitet dhe kryen të gjitha aplikimet në portalin qeveritar e-Albania.

JENI TË INTERESUAR?
JU LUTEM NA KONTAKTONI

error: Të interesuar? Kontaktoni tani! :)